Omama abafuna abafana

Njengoba uyisidlakudla ungabanjiswa ebhavumini elidalwe nguwe. Futhi lokhu kuvame ukungabi bubble emnandi yokuphoqa ukuthi ungene. Ama-bubble we-Pedophile angaba yingozi empilweni yakho yengqondo, abangele izinkinga ezinjengokudangala, ukuhlala yedwa, noma ukuzizonda.

Kwezinye izimo ezingandile ngisho nokuzihlukanisa ngokuphelele komphakathi noma izishoshovu ezedlulele. Yebo, kunezinhlobo ezahlukahlukene zama-bubble amanye ama-pedophiles okufanele aziqaphele.

Enye yamabhamuza ajwayelekile, futhi mhlawumbe elula kunazo zonke ukubanjiswa kuwo, yi-'opophile izindaba bubble '.

omama abadinga amadoda

Mhlawumbe lena futhi okunzima kakhulu ukuyigwema, ikakhulukazi uma usuvele unesithakazelo esivamile ezindabeni. Futhi ngikhuluma iqiniso, cishe zonke izindaba ezimboza 'ama-pedophiles' zimbi ngokungazenzakalelayo.

Bubble pedophile izindaba bubble lapho ufunda zonke izindaba mayelana child sexual abuse amacala lapho i-pedophilia ishiwo ngokucacile nayo. Lokhu kungaba sezingeni lomhlaba, lesizwe, nelifunda, noma inhlanganisela. Ukumane ufunde lezi zindaba njalo kungakuhlukumeza ngokungazi ukucwaswa kwama-pedophiles kwabezindaba ngokunengqondo - futhi ngokufanele kunjalo - angazizwa njengokuhlaselwa komuntu ukuba khona kwakho.

Ukungasho ukuthi ukufunda ngokuhlukumezeka ngokocansi uqobo, okulimaza kakhulu kuma-pedophiles njengoba kunjalo kubantu abaqondile, abathandana nobungqingili, abathandana nabesilisa nabesilisa nabesifazane abathandanayo. Ezimweni eziningi, izintatheli zibiza noma yimuphi umuntu ophula umthetho wezocansi ukuthi 'ungumuntu ohamba naye ocansini', noma ngabe lowo ophethe ezocansi empeleni akakhangi nakancane ukuya ocansini ezinganeni ezingefani. Okucishe kube njalo. Yebo, futhi ezindabeni ezesabekayo ezimbi kakhulu zezingane abathumbi, izingane ezihlukumeza izingane nabadlwenguli, futhi okubizwa ngokuthi 'ukubulala injabulo'.

Cishe akukaze kwenzeke lokhu kufana ne-pedophilia. Ngokuvamile, umuntu ohamba ngezinyawo uthanda izingane, futhi akafuni ukuzilimaza nganoma iyiphi indlela. Thina njengabalingani basemuva siyakwazi lokho, kepha izwe elikhulu laphaya alikwazi. Ukufunda izindaba kuyisigaba sokuqala nje sokuzibangela usibambekile, uma uzwela lolu hlobo lokumangalelwa.

Uyazihlukumeza ngokomoya futhi uzilimaze uma ukufunda izindaba ezinenhlamba kuthinta impilo yakho yengqondo. Kuma-pedophiles amaningi, abampofu futhi ikakhulukazi abezindaba ezingezinhle ezimboze i-pedophilia, yisizathu esanele sokukugwema. Ungazihlulela kahle ukuthi yikuphi okuhle akwenzela kona ukuhambisana nalolu hlobo lwezindaba.

Futhi uma ufisa ukuqhubeka ufunda ngakho noma cha. Ngokusobala, iqembu elikhulu kakhulu lama-pedophiles ku-bubble yezindaba limane nje lingabafundi. Kuyi-leap impela ukuzibandakanya ngalolu hlobo lwezingxoxo nge-akhawunti yangasese noma ye-pseudonymous.

Kukhona neqembu elikhulu elingagcini nje ngokufunda izindaba, kodwa futhi nokuphawula okuthunyelwe kulezi zindaba. Lokhu kungaba ngamazwana ashiywe ezihlokweni ngabafundi esizeni sezindaba ngqo. Kanye nokuphawula kwabezindaba zenhlalo ekuthandweni kwe-Twitter, Facebook, Reddit, namanye amapulatifomu.

Njengokugwema izindaba, futhi kungaba nzima ukugwema ukuphawula. Ama-algorithms aphoqa izindatshana zezindaba kuwe lapho umndeni noma abangane babelana, bephawula noma bexhumana ngalezi zindaba.

Kubonakala kumugqa wakho wesikhathi, futhi ngisho nomqondo wokuphendula impendulo ecatshangwayo ngengqondo ethile engaphezulu ungaphandle kombuzo. Ukuxhumana kulezi zinhlobo zezingxoxo nephrofayela yakho yomphakathi yangasese kukwenza umsolwa osuvele usuvele. Futhi lokho kuyinto ecishe noma iyiphi i-pedophile iyakugwema. Lesi yisigaba sesibili, futhi cishe ngaso sonke isikhathi sithinta impilo yengqondo noma yenjabulo.

Lokhu kungahluka kusuka ekubeni nosuku olubi nje, noma imizuzu embalwa yolaka. Yonke indlela yokudangala noma imicabango yokuzibulala esikhathini eside. Futhi-ke, eminye imiphumela emibi ephakathi.

Izimvo zivame ukuba zimbi kakhulu kunokufunda kunenqaku uqobo. Uzothola amanye amazwana amahle, kepha isisindo salaba ababonayo sisinda kakhulu ukusithwala. Isigaba sesithathu kulapho ungeke ufune, ungafuni, noma umane wenqabe ukungabi nabulungiswa.To browse Academia. Skip to main content. Log In Sign Up. Ubumqoka bezinkomo esizweni samaZulu Maqhawe Mpofu.

Ubumqoka bezinkomo esizweni samaZulu. Ngithi ngaphandle kwenu bolvlvelase bengingeke ngibe nogqozi lokupequlula amabhuku ngiphuze emthonjeni ogobhoza amtoti. Lana ngumsebenzi wenu enawenza ningikhulisa, ningifundisa, ningeqhatha ningiqwaqwada ikhanda. Ngithi ukwanda kwaliwa umthakathi. Khumalo ngesineke sakhe angicathulise ngaso kuze kube kuleli zinga. Inhliziyo yakhe emnene yokubuyisana emseleni uma sekukhona ukunhlanhlatha. Ngithi: Mzilik. Ukhule uze udle izinyoni zabantwana babantwana bakho ngobuqhawe bakho kule ndima yokucijana.

Unwele olude. Ngedlulisa ukuthokoza kwami kuDokotela G. Donda umngane. Ngithi: Ngonyama! Ngithi: Ningabangane isibili! Ngithi: Ngiyabonga kakhulu! Ukukbonzwa kwazo kuvezwa kungaba yisisusa sempi. Inkomo ivezwa ingumgogodla wempilo yoMzulu. Amabanga okukbula kwayo, ukunakekelwa, ukudla okuvela kuyo okungamasi kanye nenyama bese kuba yimvunulo eyakhiwa ngesikbumba sayo.

Inkomo ivezwa ingurnxhumanisi wabaphansi nabaphezulu.Ave kumunandi ukubhejwa. Futhi indoda yomuntu ibhebhana kamunandi kakhulu. Last week ngibhebhane nomunye ubhuti wasespani ematoilet dogystyle. Hayi iyawushaya umthondokazi wayo ugcwale ingquza leyandoda uze udlulele esinyeni. Ngavele ngamanzi nje uma ngicabanga ngayo. Any lady around DBN ofuna sibhebhane pls, must be 20 and above, call Are you a married woman, around DBN, needing love, care, and ukubhejwa kamnandi, pls callpls don't be shy.

I u looking a ma ezobhebha kamnandi i am here in durban pls whatsapp me Arnd germiston im available 35yrs old looking for married woman i m also married. Omama nosisi abadala iminyaka abafuna ukukhothwa ingquza babhejwe umfana omncane can call or watsaap me on around durban and uMlazi.

Uma ufuna umfana omncane oyidla ngomlomo nangothondo ingquza whatsapp or call omama nosisi abadala 30 to I need a woman bt around Empangeni or Richardsbay ngina 29yrs angikhathalele minyaka mina whatsApp me on or call me pls. Ngicela osisi abana yrs ofuna ukubhejwa akhothwe ingquza mina ngna 25yrs ungabi namahloni woza uzobhebheka wanele. Ngifuna owesifazane odinga ikubhejwa around durban email me at zakes41 gmail.

Age iz jjust a number. Oshadile nohalela umthondo nanku. Mina ngise Vereeniging. So nami ngifuna oshadile ohalela umthondo nokubhejwa- ukuze si understand-ane kahle. If u feel nguwe lowo ngithinte at Okhulile wesimame ofuna ngimtshontshe sibhebhane ngihlala ngedwa ungakhohlwa izinkinga zakho masesindawonye whtsap me Ngisacela ucc osekhulile noma umama esinganikana naye uthando sihloniphanengifuna ukuba sothandwen nokuthandwamy number wtsp or cll ngise DBN ngino 28yrz ngyabonga.

Nami ngowesilisa oshadile ngiseholi ngokuhlala. Noma ekuphi akunankinga uma ezokwazi ukuza ngapha sohlela. Cha amanga mabi ngiyazthandela umabhebhana. Ngyacela nami bosisi abashadile nabadala abadinga sbhebhane around Durban makube umuntu ozithandayo ashefe inkomo abashadile Noma engashadile Kodwa abemdala. Any maried lady ofuna sijabulisane around dbn akang whatsup Ku Mina ngiyi ndoda ena 36 nami ngshadile.AS Ndebele answers.

Auntie Stella is also available in Shona, Ndebele and Kiswahili, with plans. Kuba lula ukuthi ube lomuntu oth and ana.

omama abafuna abafana

Xoxani ke ngelikuth and ayo lelingakuth and iyo ngemikhuba. Le yinto ongath and a. Kodwa ke uth and o lwakhona asuth and o lwabantu abalinganayo. Yenzani ezenu inkulumo mayelana loth and o. An interactive web version is available in English at www. Auntie Stella is also available in Shona, Ndebele and Kiswahili, with plans for translations into French and Portuguese in the coming year.

To make it easier to access these materials, we have divided each translated version into 3 files: Auntie Stella question cards Auntie Stella answer cards Auntie Stella Facilitator s and Adaptation Guide Please make sure you download all three documents for a complete set. The toolkit contains 40 laminated question and answer cards, a page Facilitator s and Adaptation Guide and two information cards — one listing the topics in the letters and the other explaining difficult words.

omama abafuna abafana

Ngilegcikwane leHIV. Ngizakufa na? Ngizithwele na? Intombi yami isisiyakwenda 28 Farai. Umbalisi wamithisa umngane wami Umkami kathembekanga 30 Josephine o. Ngihlulukelwe kodwa angilasizatho 3. Umntwana lo angimfuni 32 Priscilla. Ibandla lensonto lisola amakhondomu. Ngiyinkotshane - ukhona ozangithand. Ngilesilumo 35 Agness othandekayo I. Ushuga dedi ungiphatha kubi 36 Nyar. Angisabali ingwalo ngenxa yothando.

Umama kafihli ukuthi uleHIV 38 Taur.

I 'pedophile izindaba bubble' VS lokho abantu abafuna kakhulu ukwazi mayelana 'nama-pedophiles'.

Ngingenzani ngamaqhubu asebusweni b. Ngilegcikwane leHIV njalo ngizithwe. Abantu abanengi bakhetha ukungayi emacansini baze bakhule, bende kumbe bathathe. Ubuhle balokhu bukanengi. Nxa usukhulile uyabe usulungele ukuth and ana lomunye umuntu.

Okunye njalo yikuthi nxa ungakaze ulale lejaha kumbe lentombi, awukho engozini yokuthelelwa imikhuhlane etholakala emacansini imikhuhlane yengulamakhwaiHIV kanye lengozi yokuzithwala ungakafuni.Baphindile futhi abafana be Maninji Express baze lezinye izindaba. Booker alakho iCD elisha, Faka imininingwane yakho kuma comments lendawo okuyo. Proudly Maninji.

omama abafuna abafana

Zitholele elakho i cd uyegida nabadala bethu koManinji. To get a copy of this CD contact or Proudly Maninji. Akesibone abathi ukuhlakanipha kwabo nalokho abayikho namhlanje kwaqala la.

Commenta ngendawo or isigaba ophuma kuso. Morning bomkhaya. Hayi ayisazani bo selokhu sagcinana ngonyaka odlule Asethembe nonke ningene kahle emnyakeni omusha njalo usasiphathele okuhle. Taxi driver: Good morning passengers, if anyone can guess my name you get a free ride. It starts with a C Passengers: Calvin.

Driver: No Passengers: Collen. Driver: no. Passengers: Cedric. Driver: Damn! Passengers: ok driver, we loose, you tell us. Liyanxuswa elimeni lokubiya koManinji ngomqgibelo obaba nize namahloka omama nize nezixhokolo. Stolen Post: Kuwentanami,ngiyibonile eyakho incwadi,kanti ubufuna sivotele bani njengoba elakho ikhanda belingekho,aungozosimbuluzela ngokungamagwili kwakho okubolileyo,simuvotele sibili uMgabe wethu,wasinikeza ama50kg yerice,singazi kumbe uzosiphinda futhi next month.

Sesizohola lemali yokuguga next month,inhlanyelo asikhulumi ngayo ngeke size sithenge futhi,lezulu kuthiwa selizokuna kuhle njengoba simvotele.

Usithembisile uMgabe wthu futhi ukuthi singafa uzosingcwaba eHeroes Acre lapho esingeke sibole khona,wena ubusy usibalisela ngokungamnagwili kwakho. Ubuye uzothatha abantwabakho labo ohlala ubathumela nga magwili akho. Yimi unyoko ongancengiyo. Fihla igama uke ulahlele khona sibazwe ake uqambe nje umfana oyedwa omuhle osmart komaninji ungakhethi mhlobo just one!!Abenhlangano eyaziwa ngokuthi iseSigodlweni Sezindlovukazi babungaze usuku lwenkululeko ngokufundisa amabhobhodlwana ngamacebo empilo kanye nezindlela okumele indoda iziphathe ngayo emphakathini.

Mapule ongumsunguli walenhlangano uthe ngalombuthano bebehlose ukukhulisa abafana abancane bese kuphindwe kukhulunywe ngezinqinamba ababhekana nazo ikakhulukazi uma sebefike esigabeni sokuthomba. Omunye obe isikhulumi esiqavile kulombuthano uMnumzane Ndabenhle Myeza onxuse abafana ababe yingxenye yalombuthano ukuthi bangasabi ukuvulela omama babo isifuba uma kukhona okungabaphethe kahle.

Kanti uMfundisi uLethu Mashabane webandla i-Ethekwini Community Church ophinde i-Ambassador yenhlangano yakwa-Fix Him-Fix It uthe yize kubalulekile ukuthi indoda ivikele iphinde inakekele umndeni wayo kodwa akekho onendaba nokuthi indoda izizwa kanjani.

omama abafuna abafana

Search for:. Please follow and like us:. Development Education Headlines Top Stories. Durban Headlines Top Stories. Agcwale umgwaqo amadoda kwethulwa inyanga yawo EThekwini.

By Sizwe Sibiya July 16, July 16, Education Entertainment Headlines Top Stories. By Sizwe Sibiya June 28, June 28, Development Entertainment Headlines. Lihlose ukuzokhulisa ubuciko iqembu loMqhele. Development Entertainment Headlines Top Stories. OwaseNdwedwe upike osaziwayo ecwecweni lakhe elisha.

Next Next post: Ake sibhekisise ilungelo lokukhuluma ngenkululeko. Kumvulele amathuba ukunqoba umncintiswano umculi waseShowe. Sekuvuliwe ukubhalisela umbukiso wezamabhizinisi- 22nd Durban Business Fair. Kusungulwe isikhwama sokunikelela ukuvikelwa kobhejane eHluhluwe. Ukugeza izandla kubalulekile ukuvikela iCoronavirus. Injabulo abe- Avon Justine benikela ngesamba sika R60, esikoleni.

Ube impumelelo owokunikela ngezicathulo kubantwana besikole Ezingolweni. Uncome uhlelo lokuqashwa kwabaneziqu enkulumweni kaNdunankulu umholi we IFP.Uqala ngaphi nje ukubhebha umzala wakho?

Wumbuzo ophusile lo. Ukwazi ukuthi uwubuziswa yini ngeke kusisize ngalutho. Ngeke futhi kusisize ukukusola ukuthi ubheme ntwana thizeni amaphoyisa angeke ayithokozele. Khumbula umbuzo uthi ubhejwa kanjani umzala. Hhayi ukuthi umuntu wesimame ubhejwa kanjani.

AS Ndebele answers.pdf - Training and Research Support Centre

Ngamanye amazwi ngithatha ngokuthi uyakwazi ukubhebha. Ucwaningo olunzulu luthi umuntu wesilisa unezinto ezenza ukuthi angaqhanyeliswa yizihlobo zakhe noma yizintombi zabafowabo nabangani bakhe.

Bahlale bekhona ke osikhwili phambana nobhoko. Uma ungangikholwa buza umkhulu wakho ukuthi savela kanjani isibongo sakwa Mdletshe. Angazi ke kimi ukuthi kwenzeke kanjani. Bengibona umzala wami uNomacebiso ebesengikade ngamgcina, kuvele kwathi fuku-fuku lapha kimi e andeni. Ngabathe ngiyawuziba lomuzwa kwaba nhlanga zimuka nomoya. Ngavele ngandwaza nje. Angikubeke esithombeni. Uyakhanya ngebala. Ulishiyile igabade, qede lapho wapakisha. Athi emude bese eshaya i hi heel. Una 30 kanti mina ngimshiya ngeminyaka emihlanu.

Okusalayo nangu lapha phambi kwami. Uncike ngodonga lwalapha ehhotela. Besingeke phela siye lapho sizobonwa khona. Umyeni wakhe yiphoyisa kanti bathi uyasisebenzisa isibhamu somsebenzi.

Kanti ngokusobala owakwami ubengeke akubuke ngeso elihle ma engibona ngikhwela omunye wesifazane. Angiphathi-ke eka skwiza wakhe. Nawe nje vuma ukuthi lezibalo azihlangani. Siyangcweka ngolimi. Inzindebe zethu zizwana ukuba tender but firm at the same time.

I perfume ayifakile iyangihlanyisa. I brazillian hair ayifakile ivuvuzela lowomuzwa wokufunana. Ngehle ngokuphathaphatha. Ngedlule amahips nezinqe. Ngivule igown yakhe. Ngihambise isandla zami lapha ephentini lakhe.


0 thoughts on “Omama abafuna abafana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>